ARK Jobs Sp. z o. o.

Projekty Unijne

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Czas na zmiany!” skierowany do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami: przedsiębiorstw sektora MŚP lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56UP (40K, 16M) poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).

Każda osoba uczestnicząca projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

  1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,
  2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,
  3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy”,
  4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,
  5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 5 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r.

Strona www: www.czaszmian.frapz.org.pl

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu). Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu (trwałość projektu).

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

Zakres wsparcia oferowanego przez ARK Agencja Pracy:

 1. Wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych:
  1. Wsparcie animacyjne.
  2. Wsparcie doradcze:
   • doradztwo ogólne (nielimitowane),
   • doradztwo biznesowe (nielimitowane),
   • doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, prawne, marketingowe, osobowe, finansowe) – do 17 godzin na instytucje.
  3. Wsparcie szkoleniowe – katalog tematów jest otwarty. Jednodniowe szkolenia będą organizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem ze strony PES i PS.
  4. Wizyta studyjna – wizyta organizowana w działającym na rynku Przedsiębiorstwie Społecznym – jako wzorcowy przykład występuje Spółdzielnia Socjalna KUŹNIA.
Odbiorcami wsparcia są osoby delegowane przez PES i PS (członkowie zarządu, pracownicy, wolontariusze).
 1. Wsparcie osób fizycznych zgłaszających się do projektu indywidualnie:
  1. Wsparcie animacyjno-aktywizacyjne,
  2. Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego (stworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo zawodowe),
  3. Wsparcie w zakresie znajdowania potencjalnych pracodawców,
  4. Wsparcie szkoleniowe – szkolenia zawodowe dokształcające w zakresie podejmowanego zatrudnienia.
Odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne, które zgłosiły się do projektu indywidualnie i spełniają przesłanki kwalifikowalności.
 1. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy:
  1. Wsparcie na utworzenie miejsca pracy – 21 000,00 netto na wydatki związane z utworzeniem jednego miejsca pracy dla osoby zagrożonej wykluczeniem bądź już wykluczonej społecznie. Wymagane minimalne zaangażowanie wynosi ½ etatu w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. Maksymalna liczba miejsc pracy w jednym podmiocie możliwa do dofinansowania w ramach projektu to 10.
  2. Podstawowe wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane od 1 do 6 miesiąca zatrudnienia na nowych miejscach pracy. Przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym możliwe do sfinansowania pochodne od wynagrodzeń zatrudnianych osób (po stronie pracownika i pracodawcy, brak możliwości finansowania części netto wynagrodzenia).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych (w wyniku ekonomizacji lub powołania Spółdzielni Socjalnej lub Sp. z o.o. non profit) wysokość miesięcznego wsparcia na jedno miejsce pracy to 1 700,00 zł netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (Podmiot Ekonomii Społecznej z uruchomioną działalnością gospodarczą oraz spełniające definicję przedsiębiorstwa społecznego) wysokość miesięcznego wsparcia na jedno miejsce pracy to 2 000,00 zł netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową).
  3. Przedłużone wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane od 7 do 12 miesiąca zatrudnienia na nowych miejscach pracy. Przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym możliwe do sfinansowania pochodne od wynagrodzeń zatrudnianych osób (po stronie pracownika i pracodawcy, brak możliwości finansowania części netto wynagrodzenia). Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w formie malejącej.
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych wsparcie wypłacane jest w następujących wysokościach: 1 700,00 zł – 7 miesiąc, 1 450,00 – 8 miesiąc, 1 200,00 zł – 9 miesiąc, 950,00 zł – 10 miesiąc, 700,00 zł – 11 miesiąc, 450,00 zł – 12 miesiąc, wszystkie kwoty są kwotami netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową dla danego miesiąca).
   • W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych wsparcie wypłacane jest w następujących wysokościach: 1 900,00– 7 miesiąc, 1 650,00 – 8 miesiąc, 1 400,00 zł – 9 miesiąc, 1 150,00 zł – 10 miesiąc, 900,00 zł – 11 miesiąc, 650,00 zł – 12 miesiąc, wszystkie kwoty są kwotami netto (comiesięczne transze wyliczane są w oparciu o iloczyn liczby utworzonych miejsc pracy i stawkę bazową dla danego miesiąca).
 2. Trwałość utworzonych miejsc pracy uzależniona jest bezpośrednio o ilości wykorzystanego wsparcia finansowego:
  1. Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 18 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 18 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
  2. Wsparcie na tworzenie miejsc pracy + podstawowe wsparcie pomostowe + przedłużone wsparcie pomostowe – trwałość wynosi 19 miesięcy. W okresie od 1 do 13 miesiąca muszą być zachowane minimalne wymagania dotyczące zaangażowania etatowego zatrudnianych osób. W okresie od 14 miesiąca do 19 miesiąca istnieje możliwość zmniejszenia zaangażowania do ¼ etatu.
 3. Grupa docelowa:
 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 2. Podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i ich pracownicy;
 3. Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy.
 1. Definicja Przedsiębiorstwa Społecznego (PS) – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym prowadzącym:
    1. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
    2. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
    3. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub
    4. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), której celem jest:
 1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub

– osób bezrobotnych lub

– absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

– osób ubogich pracujących, lub

– osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.)

 1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
 1. jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo,
 2. jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim,
 3. wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit.a). Wartość projektu: 23 292 434,00 zł. Wartość dofinansowania UE: 19 798 568,90 zł.
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI ARK Agencja Pracy we wrześniu 2018 roku rozpoczęła realizację działań związanych z prowadzeniem zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Na potrzeby działania Ośrodka zaangażowani zostali: Animator, Kluczowy Doradca Ogólny oraz dwóch Doradców Biznesowych. Pierwsze miesiące działalności Ośrodka były okresem inkubacji, w trakcie którego prowadzone były na szeroką skalę działania informacyjno-promocyjne przygotowujące Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z jednostkami podległymi do prowadzenia działań związanych z rozwojem Ekonomii Społecznej w regionie. Opracowywane były szczegółowe formy oferowanego wsparcia oraz przygotowywana dokumentacja niezbędna do prawidłowego działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przeprowadzono pierwsze działania animacyjne w terenie pozwalające na budowę bazy podmiotów zainteresowanych współpracą lub odbieraniem wsparcia. W okresie od 01 września do 13 grudnia 2018 roku wszystkie działania finansowane były w ramach środków własnych Agencji. Od 14 grudnia 2018 roku wszystkie działania realizowane są w ramach projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego” finansowanego z Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest w okresie grudzień 2018 r. – grudzień 2023 przez konsorcjum składające się z 4 partnerów działających na określonym poniżej obszarze: o Lider – Fundacja RAPZ (miasto Sosnowiec, miasto Chorzów oraz powiat będziński), o Partner 1 – Renata Pytlarz-Kowalska, o Partner 2 – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „KUŹNIA” (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański), o Partner 3 „PRO-INWEST” S.C. ANDRZEJ DOBROWOLSKI, DANUTA DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA (miasta Siemianowice Śląskie oraz miasto Świętochłowice). Wartość projektu: 22 353 034,00 PLN Wartość dofinansowania: 22 000 982,30 PLN. Głównym założeniem projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla PES oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie finansowe (dotacje i wsparcie pomostowe) na tworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych bądź istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Ponadto projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych. Najważniejsze założenia liczbowe projektu „OWES subregionu Centralno-Wschodniego”:
 • utworzenie 400 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym 316 dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego;
 • utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 239 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • objęcie wsparciem projektowym 1192 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • objęcie kompleksowym wsparciem 301 PES.
W okresie od 14 grudnia do 31 grudnia 2018 roku wraz z partnerem projektu Spółdzielnią Socjalna KUŹNIA zrealizowano wsparcie animacyjne dla czterech zawiązujących się grup inicjatywnych na rzecz powołania nowych PES z wykorzystaniem wsparcia oferowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W wyżej wymienionym okresie ARK Agencja Pracy prowadzone działania finansowała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i odpowiednio poniosła następujące koszty:
L.p. Nazwa kosztu Kwota
1. Wynagrodzenie Animatora 1 736,80 zł
2. Wynagrodzenie Kluczowego Doradcy Ogólnego 3 300,00 zł
3. Wynagrodzenie Kluczowych Doradców Biznesowych 5 210,52 zł
Razem: 10 247,32 zł
Wszystkie wydatki zostały udokumentowane i rozliczone. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGION CENTRALNO-WSCHODNI